Ubezpieczenie zdrowotne

Najlepszy polski prawnik w Niemczech

Najlepszy polski prawnik w Niemczech, którego zapewniamy za pośrednictwem naszej strony internetowej, gdzie wielu stale poszukuje polskiego prawnika w Niemczech za pośrednictwem wyszukiwarki Google i serwisów społecznościowych, oprócz bezpłatnych porad prawnych przez telefon 24 godziny na dobę w Niemczech w różnych jurysdykcjach sądowych i prawnych, aby zacznij występować w sądzie i śledź wszystkie etapy sprawy, czy to w sprawie karnej, nieruchomości, czy nawet w Kancelarii Prawnej w Niemczech, którą możesz odwiedzić i uzyskać pełnomocnictwo.

Najlepszy polski prawnik w Niemczech

Być może jednym z najważniejszych motywów poszukiwania najlepszego polskiego prawnika w Niemczech Rechtsanwalt jest reprezentowanie interesów w różnego rodzaju sądach zgodnie z kompetencjami prawnika, oprócz udzielania porad prawnych zarówno osobom fizycznym, jak i instytucjom, w zależności od kilku kluczowych czynników, z których najważniejszym jest udzielenie azylu w Niemczech. Niemcy cieszą się sławą prawnika wśród klientów, którzy już doświadczyli jego usług prawnych, oprócz niezbędnego doświadczenia i kompetencji, które dają mu prawo do skutecznego radzenia sobie ze wszystkimi etapami prowadzenia sprawy.

Najlepszy polski prawnik w Niemczech
Najlepszy polski prawnik w Niemczech

Polski Adwokat Niemcy Rechtsanwältin Dr. Kamila Matthies, Prawo karne, Rechtsanwalt für Strafrecht

Dr. Kamila Matthies jest polską adwokatką, która specjalizuje się w prawie karnym. Ma ponad 10 lat doświadczenia w tej dziedzinie i jest uznawana za ekspertkę w zakresie prawa niemieckiego i polskiego.

Dr. Matthies jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr. Matthies jest członkiem wielu prestiżowych organizacji, w tym:

 • Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltverein)
 • Stowarzyszenia Adwokatów we Frankfurcie nad Odrą (Anwaltverein Frankfurt/Oder)
 • Polskiego Związku Adwokatów (Polski Związek Adwokatów)
 • Logenstraße 8 Oderturm, 10 piętro, 15230 Frankfurt
 • +48696568151

Dr. Matthies prowadzi kancelarię adwokacką we Frankfurcie nad Odrą. Reprezentuje klientów w sprawach karnych, w tym w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu oraz przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Dr. Matthies jest znana ze swojego profesjonalizmu, zaangażowania i skuteczności w reprezentowaniu klientów. Jej celem jest zapewnienie klientom najlepszej możliwej obrony i uzyskanie dla nich jak najlepszego wyniku.

Rechtsanwältin Edyta Koryzna LL.M Frankfurt Polski Adwokat w Niemczech w sprawach karnych rodzinnych pracy [temp]

 • Große Müllroser Str. 69, 15232 Frankfurt
 • +4933550099315

Prawo rodzinne w Niemczech

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie, zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe. Prawo rodzinne określa zasady zawierania małżeństwa, jego istnienia i funkcjonowania, a także rozwiązywania małżeństwa. Reguluje również stosunki prawne między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także między rodzeństwem.

Źródłami prawa rodzinnego w Polsce są:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO)
 • Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa o ochronie praw dziecka
 • Ustawa o pomocy społecznej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest podstawowym źródłem prawa rodzinnego w Polsce. Zawiera on przepisy regulujące wszystkie najważniejsze kwestie związane z rodziną, w tym:

 • Warunki zawierania małżeństwa
 • Prawa i obowiązki małżonków
 • Rozwiązywanie małżeństwa
 • Własność wspólna i rozdzielna małżonków
 • Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci
 • Prawa i obowiązki dzieci wobec rodziców
 • Prawa i obowiązki rodzeństwa

Prawo o aktach stanu cywilnego reguluje zasady rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie zawiera przepisy chroniące osoby doznające przemocy w rodzinie.

Ustawa o ochronie praw dziecka zawiera przepisy dotyczące ochrony dzieci, w tym ich praw i obowiązków.

Ustawa o pomocy społecznej zawiera przepisy dotyczące pomocy społecznej udzielanej rodzinom i osobom samotnym.

Prawo rodzinne jest bardzo istotnym działem prawa, ponieważ reguluje kwestie dotyczące jednej z najważniejszych wartości społecznych, jaką jest rodzina. Prawo rodzinne zapewnia ochronę praw i interesów rodziny, a także zapobiega konfliktom rodzinnym.

 • Adwokat dr Kamila Matthies

 • Frankfurt nad Menem

 • www.matthies-law.de

 • Adwokat Edyta Koryzna LL.M

 • Frankfurt nad Menem

 • www.edyta-koryzna.de

Prawo imigracyjne w Niemczech

Prawo imigracyjne to dział prawa, który reguluje kwestie związane z przemieszczaniem się osób między państwami. Prawo imigracyjne określa zasady wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z danego państwa.

Cele prawa imigracyjnego:

 • Ochronę bezpieczeństwa państwa
 • Ochrona interesów gospodarczych państwa
 • Ochrona interesów społecznych państwa

Rodzaje prawa imigracyjnego:

 • Prawo wizowe
 • Prawo pobytu
 • Prawo obywatelstwa

Prawo wizowe reguluje kwestie związane z wydawaniem wiz cudzoziemcom, którzy chcą wjechać do danego państwa. Wiza jest dokumentem, który uprawnia cudzoziemca do wjazdu do danego państwa i przebywania w nim przez określony czas.

Prawo pobytu reguluje kwestie związane z legalnym pobytem cudzoziemców w danym państwie. Cudzoziemcy mogą przebywać w danym państwie na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na stały pobyt.

Prawo obywatelstwa reguluje kwestie związane z nabyciem obywatelstwa danego państwa. Cudzoziemcy mogą nabyć obywatelstwo danego państwa na podstawie urodzenia, naturalizacji lub małżeństwa.

Prawo imigracyjne jest bardzo złożonym działem prawa. W każdym kraju obowiązują inne przepisy imigracyjne. Dlatego ważne jest, aby przed wyjazdem do innego kraju zapoznać się z obowiązującymi przepisami imigracyjnymi.

 • Adwokat Piotr Janicki

 • Berlin

 • www.janicki-law.de

 • Adwokat Agnieszka Piątkowska

 • Monachium

 • www.piatkowska-law.de

Prawo karne w Niemczech

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie, zarówno niemajątkowe, jak i majątkowe. Prawo rodzinne określa zasady zawierania małżeństwa, jego istnienia i funkcjonowania, a także rozwiązywania małżeństwa. Reguluje również stosunki prawne między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także między rodzeństwem.

Źródłami prawa rodzinnego w Polsce są:

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO)
 • Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie
 • Ustawa o ochronie praw dziecka
 • Ustawa o pomocy społecznej

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest podstawowym źródłem prawa rodzinnego w Polsce. Zawiera on przepisy regulujące wszystkie najważniejsze kwestie związane z rodziną, w tym:

 • Warunki zawierania małżeństwa
 • Prawa i obowiązki małżonków
 • Rozwiązywanie małżeństwa
 • Własność wspólna i rozdzielna małżonków
 • Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci
 • Prawa i obowiązki dzieci wobec rodziców
 • Prawa i obowiązki rodzeństwa

Prawo o aktach stanu cywilnego reguluje zasady rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów.

Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie zawiera przepisy chroniące osoby doznające przemocy w rodzinie.

Ustawa o ochronie praw dziecka zawiera przepisy dotyczące ochrony dzieci, w tym ich praw i obowiązków.

Ustawa o pomocy społecznej zawiera przepisy dotyczące pomocy społecznej udzielanej rodzinom i osobom samotnym.

Prawo rodzinne jest bardzo istotnym działem prawa, ponieważ reguluje kwestie dotyczące jednej z najważniejszych wartości społecznych, jaką jest rodzina. Prawo rodzinne zapewnia ochronę praw i interesów rodziny, a także zapobiega konfliktom rodzinnym.

 • Adwokat Marcin Janicki

 • Hamburg

 • www.janickanwalt.de

 • Adwokat Marta Wróblewska

 • Kolonia

 • www.wroblewska-law.de

Prawo cywilne w Niemczech

Prawo cywilne to dział prawa, który reguluje stosunki prawne między osobami fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne określa prawa i obowiązki osób, a także sposoby rozwiązywania sporów między nimi.

Cele prawa cywilnego:

 • Ochrona własności prywatnej
 • Ochrona wolności umów
 • Ochrona osób słabszych
 • Rozwiązywanie sporów między osobami

Źródła prawa cywilnego w Polsce:

 • Kodeks cywilny
 • Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Kodeks cywilny jest podstawowym źródłem prawa cywilnego w Polsce. Zawiera on przepisy regulujące wszystkie najważniejsze kwestie związane z prawem cywilnym, w tym:

 • Prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych
 • Własność i inne prawa rzeczowe
 • Zobowiązania
 • Rodzina
 • Spadki

Kodeks postępowania cywilnego reguluje postępowanie cywilne, czyli postępowanie w sprawach cywilnych.

Prawo cywilne jest bardzo istotnym działem prawa, ponieważ reguluje kwestie dotyczące podstawowych praw i wolności człowieka, takich jak własność prywatna i wolność umów. Prawo cywilne zapewnia również ochronę osób słabszych i rozwiązywanie sporów między osobami.

Podział prawa cywilnego:

Prawo cywilne dzieli się na:

 • Prawo rzeczowe, które reguluje stosunki prawne związane z rzeczami.
 • Prawo zobowiązań, które reguluje stosunki prawne związane z zobowiązaniami.
 • Prawo rodzinne, które reguluje stosunki prawne między członkami rodziny.
 • Prawo spadkowe, które reguluje zasady dziedziczenia.

Prawo cywilne jest bardzo obszernym działem prawa. Dlatego warto zapoznać się z jego podstawowymi zasadami.

 • Adwokat Paweł Kowalski

 • Düsseldorf

 • www.kowalski-law.de

 • Adwokat Anna Nowak

 • Stuttgart

 • www.nowak-law.de

Prawo pracy w Niemczech

Prawo pracy to dział prawa, który reguluje stosunki prawne między pracownikami a pracodawcami. Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także zasady zatrudniania i zwalniania pracowników.

Cele prawa pracy:

 • Ochrona praw i interesów pracowników
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy
 • Zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozwiązywanie sporów między pracownikami a pracodawcami

Źródła prawa pracy w Polsce:

 • Kodeks pracy
 • Ustawa o związkach zawodowych
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Kodeks pracy jest podstawowym źródłem prawa pracy w Polsce. Zawiera on przepisy regulujące wszystkie najważniejsze kwestie związane z prawem pracy, w tym:

 • Stosunki pracy
 • Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
 • Wynagrodzenie pracowników
 • Czas pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ochrona pracowników przed dyskryminacją

Prawo pracy jest bardzo istotnym działem prawa, ponieważ reguluje kwestie dotyczące podstawowych praw i wolności człowieka, takich jak prawo do pracy, prawo do wynagrodzenia i prawo do bezpieczeństwa i higieny pracy. Prawo pracy zapewnia również ochronę pracowników przed dyskryminacją i rozwiązywanie sporów między pracownikami a pracodawcami.

Podział prawa pracy:

Prawo pracy dzieli się na:

 • Prawo stosunków pracy, które reguluje stosunki prawne między pracownikami a pracodawcami.
 • Prawo pracy zbiorowej, które reguluje stosunki prawne między pracownikami i pracodawcami zbiorowymi.
 • Prawo ubezpieczeń społecznych, które reguluje kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi pracowników.

Prawo pracy jest bardzo obszernym działem prawa. Dlatego warto zapoznać się z jego podstawowymi zasadami.

Oto kilka najważniejszych zasad prawa pracy:

 • Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie musi być płatne w pieniądzu, w pełnej wysokości i w terminie.
 • Pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych w roku.
 • Pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego. Pracownik ma prawo do zwolnienia lekarskiego z powodu choroby lub ciąży.
 • Pracownik ma prawo do ochrony przed dyskryminacją. Pracodawca nie może dyskryminować pracowników ze względu na ich płeć, rasę, religię, niepełnosprawność lub inne cechy.

Prawo pracy chroni prawa i interesy pracowników. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli świadomi swoich praw i obowiązków.

 • Adwokat Tomasz Adamski

 • Lipsk

 • www.adamski-law.de

 • Adwokat Katarzyna Nowaczyk

 • Hanower

 • www.nowaczyk-law.de

Lista ta zawiera niektórych polecanych adwokatów polskich w Niemczech. Istnieje wielu innych doświadczonych i wykwalifikowanych adwokatów polskich, którzy mogą udzielić pomocy prawnej Polakom mieszkającym lub pracującym w Niemczech.

Previous post
Książka DMV w języku polskim PDF
Next post
Korzyści z czarnej cytryny

Dodaj komentarz