Polscy prawnicy

wypowiedzenia umowy o pracę w niemczech

wypowiedzenia umowy o pracę w niemczech Rozwiązanie umowy o pracę w Niemczech jest procesem regulowanym przez przepisy ustawowe i legislacyjne, których celem jest ochrona praw zarówno pracowników, jak i pracodawców.

wypowiedzenia umowy o pracę w niemczech
wypowiedzenia umowy o pracę w niemczech

Powody rozwiązania umowy o pracę są różne, od rezygnacji pracownika do zwolnienia pracownika przez pracodawcę ze względów wydajnościowych, ekonomicznych lub regulacyjnych. Aby zapewnić uczciwy i zgodny z prawem proces rozwiązania stosunku pracy, wszystkie zaangażowane strony muszą przestrzegać określonych procedur i wymogów prawnych.

wypowiedzenia umowy o pracę w niemczech

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (Fristlose Kündigung)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwane „Fristlose Kündigung”, to procedura, w ramach której umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Tego typu rozwiązanie umowy może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje poważny i ważny powód wymagający natychmiastowego rozwiązania umowy. Powody, które mogą prowadzić do tego typu rozwiązania obejmują:

 • Poważne niewłaściwe postępowanie: takie jak kradzież, oszustwo lub przemoc w miejscu pracy.
 • Poważne naruszenia obowiązków służbowych: takie jak nieusprawiedliwiona nieobecność lub ujawnienie tajemnicy pracy.

Aby dokonać tego rodzaju rozwiązania umowy o pracę, pracodawca musi dostarczyć pisemne wypowiedzenie z podaniem uzasadnionej przyczyny rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Działanie to musi zostać podjęte także w krótkim czasie od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego wypowiedzenie umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony (Ordentliche Kündigung)

Rozwiązanie zwykłej umowy o pracę, czyli „Ordentliche Kündigung”, to najczęstsza procedura rozwiązania umowy o pracę w Niemczech. W przypadku tego rodzaju rozwiązania umowy pracodawca lub pracownik musi zachować okres wypowiedzenia, który zwykle wynosi od jednego do trzech miesięcy, w zależności od stażu pracy pracownika w firmie. Powody rozwiązania zwykłej umowy dzielą się na trzy główne kategorie:

 • Powody osobiste: takie jak niezdolność do pracy lub ciągłe niezadowalające wyniki.
  Przyczyny behawioralne: takie jak powtarzające się niedopuszczalne zachowanie lub naruszenie zasad firmy.
 • Powody operacyjne: takie jak restrukturyzacja firmy lub redukcja zatrudnienia ze względów ekonomicznych.

Pracodawca ma obowiązek uzasadnić i złożyć wypowiedzenie w sposób zgodny z prawem, tak aby nie było ono arbitralne.

Rozwiązanie umowy o pracę za obopólną zgodą (Aufhebungsvertrag)

Wzajemne rozwiązanie umowy o pracę, zwane „Aufhebungsvertrag”, to porozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą mające na celu rozwiązanie umowy o pracę w sposób polubowny i za obopólną zgodą. Ten rodzaj wypowiedzenia ma zastosowanie, gdy obie strony chcą zakończyć stosunek umowny bez konieczności stosowania formalnych procedur lub okresu wypowiedzenia. Umowa ta zazwyczaj obejmuje:

 • Warunki rozwiązania umowy: takie jak data rozwiązania umowy i uzgodniona rekompensata finansowa.
 • Warunki rozliczenia: takie jak zwrot nieruchomości i dostarczenie zaświadczeń.
  Zrzeczenie się roszczeń prawnych: gdy pracownik zrzeka się wszelkich roszczeń prawnych wobec pracodawcy związanych z rozwiązaniem umowy.

Rozwiązanie umowy za obopólną zgodą może być korzystne dla obu stron, ponieważ zapewnia szybkie i łatwe rozwiązanie bez uciekania się do sporów prawnych.

Powody rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (Fristlose Kündigung)

Przyczyny zwolnienia pracownika z pracy

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracownik dopuści się czynów stanowiących rażące naruszenie umowy o pracę lub wyrządzających pracodawcy znaczną szkodę. Przyczynami zwolnienia pracownika z pracy bez wypowiedzenia są:

 1. Poważne niewłaściwe postępowanie: takie jak kradzież, oszustwo, napaść fizyczna lub nękanie.
 2. Oszustwo lub fałszerstwo: Podawanie fałszywych informacji lub fałszowanie dokumentów.
 3. Ujawnianie tajemnic firmowych: Ujawnianie poufnych lub wrażliwych informacji podmiotom zewnętrznym.
 4. Nieusprawiedliwiona nieobecność: Nieobecność w pracy bez zezwolenia lub dopuszczalnego usprawiedliwienia przez dłuższy czas.
 5. Zniszczenie mienia firmy: Celowe zniszczenie mienia pracodawcy.
 6. Poważne naruszenia polityk firmy: np. naruszenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyczyny zwolnienia z pracy u pracodawcy

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca dopuści się zachowań uniemożliwiających lub niedopuszczalnych dalsze zatrudnienie. Przyczynami zwolnienia z pracy bez wypowiedzenia dla pracodawcy są:

 • Niewypłata wynagrodzenia: Powtarzające się opóźnienia lub odmowa wypłaty należnego wynagrodzenia.
 • Niebezpieczne warunki: Zapewnianie niebezpiecznego lub niezdrowego środowiska pracy, które zagraża bezpieczeństwu pracowników.
 • Molestowanie fizyczne lub słowne: Narażenie na molestowanie fizyczne lub werbalne ze strony pracodawcy lub współpracowników, przy braku podjęcia przez pracodawcę odpowiednich działań.
 • Radykalne zmiany warunków pracy: Dokonywanie zasadniczych zmian w umowie o pracę bez zgody pracownika.

Procedury rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Aby mieć pewność, że umowa o pracę zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, należy przestrzegać następujących procedur:

 • Pisemne powiadomienie: Należy złożyć pisemne powiadomienie podające poważny powód rozwiązania umowy. Powód musi być jasny i wystarczająco szczegółowy, aby uzasadniać natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy.
 • Czas trwania: Decyzja o wypowiedzeniu bez wypowiedzenia musi zostać podjęta w krótkim terminie od wystąpienia zdarzenia powodującego wypowiedzenie (zwykle dwa tygodnie).
 • Powiadomienie pracownika lub pracodawcy: Druga strona musi zostać formalnie i niezwłocznie poinformowana o decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy.
 • Konsultacje: W niektórych przypadkach, szczególnie w dużych firmach, przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu umowy może zaistnieć konieczność konsultacji z radą zakładową (Betriebsrat).
 • Dokumentacja: Wszystkie przyczyny i zdarzenia, które doprowadziły do ​​decyzji o rozwiązaniu umowy, muszą być dokładnie i jasno udokumentowane.

Przestrzegając tych procedur, obie strony mogą mieć pewność, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem i uzasadnione, a także uniknąć potencjalnych sporów prawnych.

Okresy wypowiedzenia w niemieckich umowach o pracę

W Niemczech okresy wypowiedzenia umowy o pracę są określone w niemieckim kodeksie cywilnym (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), konkretnie w art. 622. Okresy wypowiedzenia różnią się w zależności od stażu pracy pracownika. Podstawowe okresy są następujące:

 1. Przez pierwsze dwa lata pracy: 4 tygodnie do końca miesiąca lub do połowy miesiąca.
 2. Po dwóch latach pracy: jeden miesiąc do końca miesiąca.
 3. Po pięciu latach pracy: Dwa miesiące do końca miesiąca.
 4. Po ośmiu latach pracy: Trzy miesiące do końca miesiąca.
 5. Po dziesięciu latach pracy: Cztery miesiące do końca miesiąca.
 6. Po dwunastu latach pracy: Pięć miesięcy do końca miesiąca.
 7. Po piętnastu latach pracy: Sześć miesięcy do końca miesiąca.
 8. Po dwudziestu latach pracy: Siedem miesięcy do końca miesiąca.

Oblicz okres wypowiedzenia

Aby prawidłowo obliczyć okres wypowiedzenia, należy znać staż pracy pracownika i na tej podstawie zastosować odpowiedni okres wypowiedzenia. Okresy wypowiedzenia rozpoczynają się w dniu otrzymania przez pracownika lub pracodawcę wypowiedzenia.

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę

Aby prawidłowo rozwiązać umowę o pracę w Niemczech należy wykonać następujące kroki:

 • Pisemne powiadomienie o rozwiązaniu umowy: Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną i podpisane.
 • Doręczenie zawiadomienia: Zawiadomienie musi zostać doręczone drugiej stronie osobiście lub listem poleconym w celu zapewnienia jego doręczenia.
 • Uwzględnienie okresu wypowiedzenia: Należy zadbać o przestrzeganie odpowiedniego okresu wypowiedzenia w zależności od stażu pracy.
 • Wyjaśnienie przyczyny (jeśli konieczne): W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność wyjaśnienia przyczyny rozwiązania umowy, zwłaszcza jeśli wypowiedzenie następuje przez pracodawcę.
 • Przestrzeganie specjalnych procedur (jeśli to konieczne): Niektóre umowy o pracę lub układy zbiorowe mogą wymagać specjalnych procedur rozwiązania umowy, takich jak konsultacja z radą zakładową (Betriebsrat) w dużych firmach.

Zawsze najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem zajmującym się prawem pracy, aby zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz uniknąć sporów prawnych.

Plusy i minusy rozwiązania umowy o pracę za obopólną zgodą

Pozytywy:

 1. Unikaj sporów prawnych: Obie strony mogą uniknąć sporów prawnych oraz kosztownych i skomplikowanych procedur sądowych.
 2. Elastyczność: Strony mogą negocjować warunki rozwiązania umowy, co pozwala na większą elastyczność w porównaniu do zwykłych procedur.
 3. Rekompensata finansowa: Umowy te często obejmują rekompensatę finansową dla pracownika, która pomaga mu w przejściu do nowej pracy.
 4. Reputacja zawodowa: Pracownik może zachować dobrą reputację zawodową rozwiązując umowę za obopólną zgodą, a nie w drodze przymusowego rozwiązania umowy.
 5. Szybkość: Umowę można rozwiązać szybciej w porównaniu z wymaganymi czasami długimi okresami wypowiedzenia.

Negatywy:

 1. Zakaz pobierania zasiłku dla bezrobotnych: Wzajemne rozwiązanie umowy może mieć wpływ na uprawnienia pracownika do zasiłku dla bezrobotnych.
 2. Utrata niektórych uprawnień: Pracownik może zrzec się niektórych uprawnień przysługujących mu na mocy prawa pracy.
 3. Niewystarczająca rekompensata finansowa: Rekompensata finansowa może nie wystarczyć na okres do czasu znalezienia nowej pracy.

Negocjowanie wzajemnego porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Negocjując umowę o wzajemnym rozwiązaniu umowy, można wziąć pod uwagę następujące punkty:

 • Rekompensata finansowa: Negocjuj kwotę rekompensaty odzwierciedlającą pozostały okres umowy i składki pracownika.
 • Dodatkowe świadczenia: Możliwość negocjacji dodatkowych świadczeń w postaci ubezpieczenia zdrowotnego lub kontynuacji niektórych świadczeń przez określony czas.
 • Świadectwo Pracy: Negocjuj treść Świadectwa Pracy (Arbeitzeugnis), aby upewnić się, że pozytywnie odzwierciedla ona wkład pracownika.
 • Poufność: Wynegocjuj klauzulę poufności, aby zapobiec ujawnieniu szczegółów umowy.
 • Zakaz konkurencji: Negocjuj klauzule o zakazie konkurencji, aby mieć pewność, że pracownik będzie mógł szukać nowego zatrudnienia bez znaczących ograniczeń.
 • Zwolnienie od pracy: Negocjowanie zwolnienia z pracy w okresie wypowiedzenia.

Klauzule wzorcowe umowy o rozwiązanie umowy o pracę w trybie wzajemnym

 • Zainteresowane strony: Zidentyfikuj strony umowy (pracownika i pracodawcę).
  Data rozwiązania: Określ faktyczną datę rozwiązania umowy.
 • Rekompensata finansowa: Ustal wysokość rekompensaty finansowej i warunki jej wypłaty.
  Świadectwo pracy: Doprecyzowanie treści świadectwa pracy, które zostanie wydane pracownikowi.
 • Klauzula poufności: Nacisk na poufność szczegółów umowy.
 • Klauzula o zakazie konkurencji: Określa wszelkie ograniczenia nałożone na pracownika w zakresie współpracy z konkurencją.
 • Zwolnienie od pracy: Wyjaśnienie, czy pracownik jest zwolniony z pracy w okresie wypowiedzenia.
 • Pozostałe obowiązki: Określ wszelkie pozostałe obowiązki pracownika lub pracodawcy po rozwiązaniu umowy.
 • Podpisy: Podpisanie umowy przez obie strony w celu wyrażenia zgody i zobowiązania się do uzgodnionych warunków.

Negocjowanie umowy o wzajemnym rozwiązaniu umowy wymaga dokładnego przemyślenia i zapewnienia ochrony interesów obu stron. Zawsze najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem zajmującym się prawem pracy, aby mieć pewność, że sporządzono legalną i uczciwą umowę.

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy (Abfindung)

Prawo do odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy (Abfindung)

W Niemczech nie istnieje ogólne prawo do odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę (Abfindung) na koniec umowy, z wyjątkiem niektórych przypadków lub gdy zostało to uzgodnione pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prawo do odszkodowania może przysługiwać w następujących przypadkach:

 1. Umowy kontraktowe: Jeżeli umowa o pracę lub układ zbiorowy pracy przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy.
 2. Ugody: Pracownik i pracodawca mogą negocjować odszkodowanie w przypadku wzajemnego rozwiązania umowy.
 3. Procedury sądowe: W niektórych przypadkach sędzia może przyznać odszkodowanie, jeżeli złożono odwołanie od rozwiązania stosunku pracy i sąd uzna to za stosowne.
 4. Zwolnienia masowe: W przypadku zwolnień masowych mogą obowiązywać specjalne ustalenia obejmujące rekompensatę.

Negocjowanie odszkodowania za odprawę

Negocjując odprawę, można wziąć pod uwagę następujące punkty:

 1. Przejrzyj umowy i umowy spółki: Sprawdź, czy istnieją jakieś klauzule lub układy zbiorowe przewidujące odprawę.
 2. Ocena przyczyn: Zapoznaj się z przyczynami rozwiązania umowy i ich wpływem na wysokość odszkodowania.
 3. Zbieranie informacji: Zbieraj informacje na temat przyczyn odprawy w firmie i odpowiedniej branży.
 4. Negocjuj kwotę: Negocjuj kwotę wynagrodzenia w oparciu o staż pracy, ostatnie wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe.
 5. Porada prawna: Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, aby uzyskać najlepszą poradę i pomoc w negocjacjach.
 6. Harmonogram: Moment może mieć wpływ na negocjacje, np. negocjacje na początku roku budżetowego lub na końcu ważnych projektów.

Dodatkowe punkty do negocjacji

 1. Wymień dodatkowe świadczenia: Dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne przez pewien okres po rozwiązaniu umowy o pracę lub wsparcie w zmianie ścieżki kariery, mogą być negocjowane.
 2. Określ płatności: Określ, czy odszkodowanie zostanie wypłacone jednorazowo, czy w ratach.
 3. Zwolnienie z podatku: Istnieje możliwość negocjowania ustaleń podatkowych w celu skorzystania z ewentualnych zwolnień lub obniżek podatku.

Negocjowanie odprawy wymaga dobrego przygotowania i jasnego zrozumienia swoich praw i obowiązków. Uzyskanie porady prawnej może być pomocne w zapewnieniu najlepszego możliwego wyniku.

Typowe błędy których należy unikać przy rozwiązywaniu umowy o pracę

Niezachowanie okresu wypowiedzenia

 • Znaczenie przestrzegania przepisów: W Niemczech Kodeks pracy (BGB) wymaga zachowania określonych okresów wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Niedotrzymanie tych terminów może skutkować konsekwencjami prawnymi i potencjalnymi szkodami dla strony poszkodowanej.
 • Jak uniknąć błędu: Sprawdź staż pracy i ostatnie wynagrodzenie, aby mieć pewność, że dotrzymasz wymaganego okresu wypowiedzenia. Jeśli nie masz pewności co do odpowiedniego okresu, skonsultuj się z prawnikiem.

Podpisanie umowy o rozwiązaniu umowy o pracę bez porady prawnej

 • Znaczenie porady prawnej: Umowa o wzajemnym rozwiązaniu umowy może zawierać złożone warunki prawne, które mogą mieć wpływ na Twoje przyszłe prawa. Podpisanie bez konsultacji z prawnikiem może skutkować utratą ważnych praw.
 • Jak uniknąć błędu: Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zasięgnij porady prawnej u prawnika specjalizującego się w prawie pracy. Prawnik może pomóc Ci zrozumieć warunki i wynegocjować korzystniejsze warunki.

Brak ważnych terminów

 • Znaczenie terminów: Istnieją określone terminy składania zawiadomień o wypowiedzeniu lub składania odwołań w przypadku bezprawnego rozwiązania umowy. Opuszczenie tych spotkań może pozbawić Cię prawa do odszkodowania lub odwołania.
 • Jak uniknąć błędu: Bądź świadomy wszystkich terminów związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Utwórz harmonogram, aby śledzić te spotkania i upewnić się, że ich dotrzymasz. Jeśli nie masz pewności co do terminów, skonsultuj się z prawnikiem.

Dodatkowe wskazówki pozwalające uniknąć typowych błędów

 • Dobrze się przygotuj: Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w celu rozwiązania umowy upewnij się, że zebrałeś wszystkie niezbędne informacje i rozumiesz wymagane procedury.
 • Dokumentuj wszystko: prowadź pisemną dokumentację wszelkiej korespondencji i umów związanych z rozwiązaniem umowy.
 • Jasna komunikacja: upewnij się, że wszystkie zaangażowane strony są świadome decyzji o rozwiązaniu umowy i związanych z nią warunków. Jasna komunikacja może pomóc uniknąć nieporozumień.
 • Zachowaj kopie dokumentów: Zachowaj kopie wszystkich dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy, w tym zawiadomień o wypowiedzeniu, umów i korespondencji.

Na każdym etapie rozwiązywania umowy o pracę warto skorzystać z porady prawnika specjalizującego się w prawie pracy. Adwokat może pomóc Ci uniknąć typowych błędów i zapewnić pełną ochronę Twoich praw.

Procedury złożenia prawidłowej rezygnacji w Niemczech

Napisanie rezygnacji

Rezygnacja musi być napisana i podpisana przez pracownika. Rezygnacja ustna lub elektroniczna nie będzie akceptowana. List musi zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko oraz adres pracownika
 • Nazwa i adres pracodawcy
 • Data napisania listu
 • Wyraźne oświadczenie o rezygnacji
 • Data ostatniego dnia roboczego (z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia)
 • podpis pracownika

Prześlij list z rezygnacją

 • Doręczenie osobiste: List można dostarczyć osobiście do pracodawcy lub do Działu Kadr.
 • Dobrym pomysłem jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia otrzymania pisma.
  Przesyłka polecona: List można wysłać listem poleconym, aby zapewnić udokumentowaną doręczenie.
 • Kopia osobista: Zachowaj kopię listu z rezygnacją i wszelkich potwierdzeń odbioru, aby w razie potrzeby móc z nich skorzystać w przyszłości.

Cofnięcie rezygnacji

 • Wymagana zgoda: Aby wycofać rezygnację, należy uzyskać zgodę pracodawcy. Pracownik nie może samodzielnie odwołać rezygnacji po jej formalnym złożeniu.
 • Procedura odstąpienia: Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na wycofanie rezygnacji, można napisać kolejne pismo zawierające prośbę o wycofanie rezygnacji i podpisać nową pisemną umowę potwierdzającą zgodę.

Okres wypowiedzenia w przypadku rezygnacji

 • Przez pierwsze dwa lata pracy: 4 tygodnie do końca miesiąca lub do połowy miesiąca.
 • Po dwóch latach pracy: jeden miesiąc do końca miesiąca.
 • Po pięciu latach pracy: dwa miesiące do końca miesiąca.
 • Po ośmiu latach pracy: Trzy miesiące do końca miesiąca.
 • Po dziesięciu latach pracy: Cztery miesiące do końca miesiąca.
 • Po dwunastu latach pracy: Pięć miesięcy do końca miesiąca.
 • Po piętnastu latach pracy: Sześć miesięcy do końca miesiąca.
 • Po dwudziestu latach pracy: Siedem miesięcy do końca miesiąca.

Wyjątki i porozumienia specjalne

 • Układy Zbiorowe: Niektóre układy zbiorowe lub indywidualne umowy o pracę mogą określać inne okresy wypowiedzenia.
 • Okres próbny: W okresie próbnym okres wypowiedzenia może być krótszy i zwykle wynosi dwa tygodnie.

Dodatkowe wskazówki

 1. Przygotuj się dobrze: Przed złożeniem rezygnacji upewnij się, że jesteś świadomy swoich praw i obowiązków oraz wszelkich pozostałych należności i korzyści finansowych.
 2. Otwarta komunikacja: Dobra komunikacja z pracodawcą może ułatwić proces rezygnacji i zapewnić płynne odejście bez sporów.
 3. Porada prawna: Jeśli nie masz pewności co do jakiegokolwiek aspektu swojej rezygnacji, pomocna może okazać się konsultacja z prawnikiem specjalizującym się w niemieckim prawie pracy, aby upewnić się, że Twoje prawa są w pełni chronione.

Co zrobić po rozwiązaniu umowy o pracę w Niemczech

Rejestracja w niemieckim Urzędzie Pracy (Agentur für Arbeit)

Musisz zarejestrować się w niemieckim Urzędzie Pracy możliwie jak najszybciej po otrzymaniu wypowiedzenia, najlepiej na trzy miesiące przed końcem umowy. Jeżeli wypowiedzenie jest nagłe, należy zarejestrować się w ciągu trzech dni roboczych. wymagane procedury:

 • Skontaktuj się z lokalnym urzędem pracy, aby umówić się na spotkanie.
 • Prześlij wymagane dokumenty, takie jak dowód osobisty, świadectwo pracy i wypowiedzenie.
 • Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach i rozmowach organizowanych przez urząd pracy.

Urząd Pracy pomoże Ci w znalezieniu nowej pracy, zapewniając porady i możliwości rozwoju kariery.

Ubiegaj się o dodatkowe świadczenia (Sozialleistungen)

 1. Zasiłek dla bezrobotnych: Jeśli jesteś bezrobotny, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I), pod warunkiem, że przepracowałeś co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.
 2. Zasiłek dla bezrobotnych II (Hartz IV): Jeżeli nie kwalifikujesz się do zasiłku dla bezrobotnych I, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych II. Skontaktuj się z lokalnym Jobcentre, aby złożyć wniosek. Podaj dane finansowe i osobiste wymagane do ustalenia uprawnień.

Szukaj nowej pracy

 1. Ulepsz swoje CV: zaktualizuj swoje CV, aby uwzględnić najnowsze doświadczenia i umiejętności.
 2. Szukaj w Internecie: korzystaj z witryn wyszukiwania ofert pracy, takich jak LinkedIn, XING, Indeed i StepStone, aby szukać ofert pracy odpowiadających Twoim kwalifikacjom.
 3. Agencje pośrednictwa pracy: Nawiąż kontakt z lokalnymi i międzynarodowymi agencjami rekrutacyjnymi, które mogą pomóc Ci znaleźć możliwości pracy.
 4. Szkolenia i rozwój zawodowy: Może to być dobry czas na doskonalenie swoich umiejętności lub zdobycie nowych poprzez szkolenia i warsztaty.
 5. Sieć: Skorzystaj ze swojej sieci zawodowej i osobistej, aby szukać nowych możliwości pracy. Powiedz swoim przyjaciołom i byłym współpracownikom, że szukasz pracy.

Zrozumienie swoich praw i obowiązków jako pracownika w Niemczech ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego i udanego doświadczenia zawodowego.

Przeczytaj także :

 1. polski adwokat Berlin
 2. Polski notariusz w Monachium
 3. polski adwokat Hamm

Musisz znać lokalne przepisy prawa pracy, okresy wypowiedzenia i procedury wypowiedzenia umowy o pracę w niemczech. Świadomość swoich praw może pomóc Ci uniknąć sporów i utrzymać pozytywne relacje zawodowe z pracodawcami

Previous post
Polski notariusz w Monachium
Next post
powiedzenie umowy o pracę w niemczech

Dodaj komentarz